-САМАРГАЛО-

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » -САМАРГАЛО- » Мы...Мегрелы » принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!


принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!

Сообщений 201 страница 250 из 305

201

sakartvelo написал(а):

eTnosociologiuri da lingvosociologiuri definiciiT, es aris mikroeTnografiuli semantikuri erTeuli.

ასეთი დაკნინება საკუთარი ეთნიკური ჯგუფისა მე არ მინახავს. გახსოვდეთ სოლომონ ბრძენის სიტყვები:,,ვინც საკუთარ ენას პატივს ცემს ღმერთი მასთან არის'', თქვენ კი საპირისპიროს ქადაგებთ.

0

202

sakartvelo написал(а):

megruli eTnosi” aris ara realuri egzistencia, aramed erTgvari pirobiTi azrobrivi konstruqti, erTgvari `idealuri tipi”, romelic arsebobs mxolod saqarTvelos daSla-daqucmacebis mosurneTa xmabodviT gonebaSi da mxolod maTTvis gaaCnia dezintegraciul-evristikuli faseuloba. gnoseologiis elementaruli kanoni gvamcnobs, rom cnebebi arseboben, rogorc adamianTa cnobierebaSi, iseve mis gareT. magram arseboben martooden SemecnebaSi arsebuli cnebebi. magaliTad: vTqvaT, arsebobs cneba `puri”, aseve arsebobs realuri puric, romliTac vikvebebiT; arsebobs cneba kvela (skami), magram arsebobs realuri kvelac (skamic), romelzedac vzivarT; arsebobs cneba `eri”, magram realuri erebic (qarTvelebi, rusebi, frangebi) arseboben.aseve arseboben cnebebi mxolod gonebaSi. mag; cnebebi `flogistoni”, `eTeri”, magram realobaSi isini ar arseboben da verc iarsebeben. `megreli eri”, rogorc cneba arsebobs zogadad saqarTvelos mtrebis gonebaSi da misi dedosxeulidan mowyvetis `RvTivnebadarTulobis” mtkiceba warmoadgens mxolod garkveuli azrobrivi gaukuRmarTebis, sulgayidvis an gaurkvevlobis antimecnieruli da xelovnuri ontologizaciis Sedegs. aseT sakiTxebze msjelobis dros ar unda dagvaviwydes erTi fundamenturi faqtori – ruseTis imperiisa da agresiuli globalizmis interesebi: ar dauSvan ponto-kavkasiis geocivilizaciis aRorZineba. absoluturad gadauWarbeblad unda aRiniSnos, rom megruli da svanuri eTnokulturul-eTnolingvisturi `identobebis” argumentacia adrec iyo da dResac aris ruseTis imperiul-antiqarTuli strategiebis organuli nawili, amJamad ki agresiuli globalizmis gamTiSveluri da ZirgamomTxreli eTnodiversiebis produqti.

მე ვთვლი რომ ყოველთვის არსებობდნენ თქვენნაირი მოღალატე ადამიანები ბატონო sakartvelo(რეალობაში რა თქმა უნდა, თქვენგან განსხვავებით მე ილუზიები და პარალელური სამყაროები არ მაინტერესებს) რომლებისთვისაც ადვილი იყო საკუთარი ეთნიკური ჯგუფის, ენის ღალატი და მისი გამართლება სხვადასხვა უსახური იდეებით.

Отредактировано ilia (2008-07-30 16:59:00)

0

203

sakartvelo написал(а):

am moculobaSi mTavari isaa, rom aseTi joguri simravlis verc erT saqmes Tu saqciels ver damisaxelebT, mamuliSvilis Zalisxmeva da Tundac samegrelos Sinaarsis moTvalsawiereba rom axldes. maT sZulT qarTveli eri da es siZulvili wesiT maTi Surobumus – samegrelos gaupatiurebis mcdelobiT iwyeba.

სამეგრელოს გაუპატიურება ის არის, რომ ბლომად არიან შენნაირი ასიმილირებული მეგრელები ბატონო sakartvelo. ის რომ სამეგრელოში გაზეთების და ჟურნალების უმეტესობა ქართულ ენაზე გამოდის და არა მეგრულად, სწორედ ეს არის მეგრელი ხალხის, მეგრული ენის და ისტორიის შეურაცყოფა და გაუპატიურება.

0

204

sakartvelo написал(а):

განათლების ცენტრი <<კოლხიდა>> სამეგრელოს დანარჩენ საქართველოს უპირისპირებს!

ნეტა რაში გამოიხატება ეს დაპირისპირება?

0

205

sakartvelo написал(а):

ვის ეკუთვნის ტელეფონის ნომერი 899-46-79-02 და ვინ არის იური ღვინჯილია?

პირადული შეურაცყოფისგან თავი შეიკავე. ყოველ შემთხვევაში შენ ათმაგად გჯობია ადამიანობით, პატრიოტობით და მეგრელობით.

0

206

sakartvelo написал(а):

რომ მე-თქვენმა მონა-მორჩილმა გავახმიანე საშინელი ფაქტი,-მთელ ზუგდიდში გამოკრული და მიმოფანტული მოწოდებების საშინელი შინაარსი-,, მოვითხოვთ  მეგრულ და სვანურ ენებს მიენიჭოთ რეგიონალერი ენის სტატუსი!,,

გირჩევ ფსიქიატრი დაიქირავო და იმკურნალო ბატონო sakartvelo.

0

207

sakartvelo написал(а):

,, მოვითხოვთ მეგრულ და სვანურ ენებს მიენიჭოთ რეგიონალერი ენის სტატუსი!,,

აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, არა მარტო მე არამედ ყველა შეგნებული მეგრელი.

0

208

sakartvelo написал(а):

rogor fiqrobT, saxelmwifos mesveurTagani, romelic dRes qveynis urTierTobas warmarTavs sxva saxelmwifoebTan, roca maRalCinosani aseTi qarTuliT ametyveldeba, _ Tamuna, Sen imidiTli modixar Tu mere? `imidiTli” inglisurad niSnavs axlaves. an kidev `sad Cems bairam-dudukSi iyavi”... `Sen Sig xom ara gaq?!”, gzadalocvili iqneba misi moRvaweoba?

უცნაურია, მაგრამ მეგრული ენას ჟარგონს ხომ არ ადრი? ჟარგონი და ჩიქორთული სხვაა, მეგრული კი სხვა. რითი ვერ გაიგე. მაგრამ ეტყობა ძალიან დაბალი დონის მოაზროვნე ხარ, ან კიდევ შეგნებული მოღალატე და ასიმილატორი.

0

209

sakartvelo написал(а):

გურულები და იმერლები მეგრელ-ლაზების მიწა-წყლის შიგ შუაგულში არიან შეჭრილნი და მეგრელებსა და ლაზებს ერთმანეთისაგან აშორებენ.ამისდა მიუხედავად ზემოაღნიშნული” დასკვნა იმის შესახებ, რომ თავდაპირველად კოლხეთის ის მიწა-წყალი მხოლოდ მეგრელ-ლაზებს ეკუთვნოდათ,მაინც შეურყეველი რჩება იმიტომ,რომ გურიის საგეოგრაფიო სახელების დაკვირვება გვიმტკიცებს,რომ იმ ადგილის,სადაც ეხლა გურულები ცხოვრობენ,წინად მეგრულად მოსაუბრე ტომები უნდა სახლებულიყო.ბევრი სოფლისა და მდინარის სახელების მნიშვნელობის ახცნა მხოლოდ მეგრულის საშუალებით შეიძლება”. ივანე ჯავახიშვილი

ზოგი გამოტვინებული მეგრელი ამბობს, რომ რა საჭირო არისო მეგრული ენის განვითარება. აქამდე შეგვინარჩუნებიაო და აწი რა დაგვავიწყებსო, მაგრამ რატომღაც ავიწყდებათ რომ ძველად იმერეთი, გურია და აჭარა მეგრულენოვანი იყო.

0

210

sakartvelo написал(а):

იმის გათვალისწინებით, რომ მეგრული ენა არსებობს ზეპირსიტყვიერების ფორმით, მისი შენარჩუნება, განვითარება და გავრცელება შესაძლებელია სიმღერის და ლექსის სახით.

სიმღერის და ლექსის სახით მეგრული ენის შენარჩუნება და მით უფრო განვითარება შეუძლებელია, ვინც ასე ფიქრობს ის ძალიან მიამიტია. საჭიროა მეგრული თვითშეგნებაზე დამყარებული მეგრულენოვანი სკოლები და უნივერსიტეტები. ყველაფერი მეგრულ ენაზე. მისი განვითარება მაქსიმალურად და არა კუთხურ-დიალექტურად.

0

211

sakartvelo написал(а):

diax, maT ezizRebaT qristianuli cnobiereba, amitom surT gaemijnon mas da dagvamsgavson uvinao saxelmwifoebs, romelTa mosaxleobasac erovneba ar gaaCnia. isini uaryofen erovnul Rirebulebebs, rogorc adamianTa maxasiaTebels.

ეს პირველ რიგში შენნაირ მეგრელებზე ითქმის ბატონო sakartvelo. ის რასაც შენ ამტკიცებ, რომ მეგრული ენა არ უნდა განვითარდეს და ადრი მას რაღაც ჟარგონს თუ დიალექტს, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ სწავლებას. როდესაც ქრისტეს მოციქულები აღივსნენ სულიწმიდით და ყველამ სხვადასხვა ენაზე დაიწყო მეტყველება რათა ამ ენებით ექადაგათ, ქრისტეს ორი მოციქული_-ანდრია პირველწოდებული და სიმონ კანანელი მეგრულად ამეტყველდნენ და ამ ენით აწარმოებდნენ ქადაგებას, მხოლოდ ამ ენით. ხოლო შენ რასაც ქადაგებ ბატონო sakartvelo, პირდაპირ სატანისგან გამოდის და ღვთიური მასში არაფერი ურევია.

Отредактировано ilia (2008-08-03 23:07:47)

0

212

sakartvelo написал(а):

metic cnobier karSemoragulobaSi momwyvdeulma kacma, romelmac arc icis (Tu icis, maSin sxvis davalebas asrulebs), Tu ra sWirs da ra lagami amosdes doylapia xaxaSi.

სხვის ხახას რომ უყურებ, საკუთარს მიხედე ბატონო sakartvelo, ლაგამს მაინც არა უშავს, აი შენ კი საკითხავია რას იდებ ხახაში. :crazy:

0

213

sakartvelo написал(а):

calke mas veranairad ver uwamleb ise, rogorc sxeulidan amoglejil guls, saqarTvelo aris gaerTsxeulebuli suli. rogorc zogjer lozungebiT moazrovneebi amboben samegrelo xerxemalia misi. calke es xerxemali Zvlis grovaa, xolo erovnul-saxalxo sxeulSi cnobieri vinaoba anu eri gaxlavT.

ეტყობა საექიმო გაქვთ დამთავრებული ბატონო sakartvelo, და იცით რა მაინტერესებს, ფილტვი და ღვიძლი რატომ გამოგრჩათ?

0

214

sakartvelo написал(а):

ავადსახსენებელმა ღვინჯილიამ,ეტყობა,სვანური ენის ბედი უკვე გადაწყვიტა რადგან ზუგდიდში გამოკრული პირვანდელი მოწოდებებისაგან განსხვავებით,მის სატელეფონო მესიჯში სვანური ენა გაქრა და მხოლოდ მეგრული დარჩა.

შენ სვანური ენის ბედით ხომ ღამეებიც არ გძინავს ბატონო sakartvelo.

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:13:34)

0

215

sakartvelo написал(а):

მერედა,ვისი აგენტები ხართ და ვინ გიხდით ფულს საქართველოს დასაქცევად,თქვე ოჯახდაქცეულებო,რუსეთი,თურქეთი თუ ვინ?-თავი ვეღარ შევიკავი და ამის შემდეგ მე და იურამ ძალიან ცუდი რამეები ვაკადრედ ერთმანეთს.

ვაი შენს პატრონს ბატონო sakartvelo.

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:13:57)

0

216

sakartvelo написал(а):

ძვირფასოუშიშროებავ,საშიშროებავ,პროკურატურავ,წყლის ჭავლისმტყორცნელომანქანავ,ხელკეტიანებო,ცრემლგაზიანებო,ამხრჩოლებლებო,ტარტაროზებო,აირწინაღიანებო,ტყვია-რეზიანებო,სასწრაფოდგაშიფრეთვისია ტელეფონის ნომერი 899-46-79-02 ვინ არის იურა ღვინჯილია,არსებობს თუ არა ბუნებაში განათლების ცენტრი ,,კოლხიდა,, და ვისი დავალებით ან ინიციატივით ატარებს ეს კაცი სმს-გამოკითხვას მეგრული ენისათვის რეგიონალური სტატუსის მინიჭების შესახებ!...

ფრთხილად იყავი ბატონო sakartvelo, ეგენი შენ არ გეწვიონ :crazyfun:

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:14:21)

0

217

sakartvelo написал(а):

ხოლო ვინმე იურა ღვინჯილიას განათლების ცენტრი ,,კოლხიდა,, მეგრული ენისათვის რეგიონალური ენის სტატუსის მისანიჭებლად იბრძვის,რათა კოლხებიც და ისტორიული კოლხიდაც დანარჩენ საქართველოს დაუპირისპიროს!...

რა აბსურდს ქადაგებ ბატონო sakartvelo, მეგრული ენის რეგიონალურ ენად ქცევა ყველა მეგრელის მიზანი უნდა იყოს. აბა მეგრული ენის გარეშე რისი მეგრელები ვიქნებით, მაგრამ ცხადია ამას შენ ვერ გაიგებრადგან სულით უკვე გადაგვარებული ხარ.

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:14:46)

0

218

sakartvelo написал(а):

ამას ცოტნე დადიანის,გიორგი ჭყონდიდელის,ამბროსი ხელაიას,დუტუ მეგრელისა და ტერენტი გრანელის ოდაბადე,ანუ მშობელი მხარე არ იზამს!

ნეტავ რატო არ იზამს, საინტერესოა საიდან დაასკვენი?რაღაც არა მგონია ისინი მეგრული ენის აღორძინებას ხელს შეუშლიდნენ. პირიქით ისინიც ამისი ძლიერი მხარდამჭერები იქნებოდნენ, მაგრამ შენ ბატონო sakartvelo, ყველაფერს ისე ჭრი და კერავ, როგორც შენს შოვინისტურ გონებას აწყობს.

0

219

sakartvelo написал(а):

იურა ღვინჯილიას,თუ ასეთი სუბიექტი ნამდვილად არსებობს ბუნებაში,ალბათ,სულ მალე იურა გაგარინთან მოუწევს გაფრენა!...

იურა ღვინჯილია არ ვიცი და შენ რომ უკვე გაფრენილი ხარ ბატონო sakartvelo, ცხადზე ცხადია.

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:07:22)

0

220

sakartvelo написал(а):

დიტო ჩუბინიძე.

აჰა, სახელი და გვარი უკვე ვიცით, ჰოდა მივხედოთ საქმეს.

0

221

sakartvelo написал(а):

zogierTi biznesmenebis Tanxebis miznobrivi Semozidva (arsebobs Tanxebis sxva, ufro tevadi wyaroebic) emsaxureba or mTavar mizans: 1. gadatanili iqnas Crdilo-dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) okupaciidan yuradReba samegreloze, risTvisac 2. samegrelo unda gadaiqces diversiuli eTnofabrikaciebis mZlavr poligonad, romelic uzrunvelyofs ruseTisaTvis Sav zRvaze “axali sevastopolisaTvis” saWiro sivrcis gaWras.

, საინტერესოა ბატონო sakartvelo, საიდან მოგაქვს ეს ზღაპრები. შენ ეტყობა მთლად დაკარგული გაქვს რეალობის შეგრძნება.

0

222

sakartvelo написал(а):

romlebic samegrelodan dacilebuli mxareebidan brZandebian da ucxo qveynebis interesTa Sesabamisi kiTxvarebis zedmiwevniTi dacviT, bejiTad asruleben mtruli TiTisqnevebis dakveTas, anu megrulis “araqarTulobis” dasabuTebas.

უცხო ქვეყნების დაკვეთა? :dontknow: , თურმე მეგრული ენის არსებობა უცხო ქვეყნის დაკვეთა ყოფილა :D , არ მოგბეზრდათ ბატონო sakartvelo სისულელეების წერა? იქნებ ბასკურსაც ქართული დავარქვათ, არ ჯობია იაპონურსაც ქართული დაარქვათ, ინგლისურსაც ქართული დაარქვით ბატონო sakartvelo, და სანერვიულოც არაფერი გექნებათ.

0

223

sakartvelo написал(а):

maT, visac eocnebeba qarTveli eris gaTiTokaceba da misi dayofa qarTvelebad, megrelebad, svanebad, lazebad da a.S. unda movaxseno, rom mTeli me-17 saukunis manZilze avdroisgan daqucmacebuli saqarTvelos pirobebSi, politikurad damoukidebel samegrelos samTavroSi kaTolike misionerebi cdilobdenen `megrelTaTvis ucxo” qarTuliT wirva-locvidan megrelebi kaTolikur sarwmunoebaze moeqciaT, magram ver moaxerxes

მეგრელები, ლაზები და სვანები რა თქმა უნდა ქართველები არიან, მაგრამ ამავე დროს წარმოადგენენ ეთნიკურ ჯგუფებს და არაფრით ჩამორჩებიან ეროვნებებს.

0

224

sakartvelo написал(а):

(megrelisaTvis, iseve rogorc sxva qarTvelisaTvis, sarwmunoeba gaigivebuli gaxldaT erovnul identurobasTan _ qarTvelobasTan).

სხვათა შორის მეგრულ ცნობიერებაში არსებობს მარგალი და არსებობს ქორთუ, რომელიც სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებია, ესე იყო ყოველთვის, და ის რომ მეგრელს ადრიან იმერელს, კახელს, გურულს და ასე შემდეგ, ეს 19-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის გავლენაა და მეტი არაფერი.

0

225

sakartvelo написал(а):

saukuneebis manZilze deda saqarTvelos mowyvetil da momxdurTa Semosevebisgan gapartaxebul megrel (igive afxaz) mosaxleobaSi.

რა თქმა უნდა მეგრელი და აფხაზი დაახლოვებული ხალხებია ბევრ ფაქტორში, მაგრამ როდიდან გახდა მეგრელი და აფხაზი ერთი და იგივე ეთნიკური ჯგუფი, ეს ჩემთვის გაუგებარია. :huh:

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:44:30)

0

226

sakartvelo написал(а):

megrelebi (igive afxazebi)

აკი ამბობდი მეგრელები ქართველები არიანო. შენ თვითონ თუ ხარ გარკვეული, რეებს წერ ბატონო sakartvelo. ხან იძახი მეგრელები ქართველები არიანო, ხან კიდევ აფხაზებიო. არ მინდა არავის შეურაცყოფად გამომივიდეს, მაგრამ ლოგიკასაც თავისი ელემენტარულობა გააჩნია, და ზოგჯერ ამ ელემენტარულობის ვერ მიხვედრა (შეიძლება ამ შემთხვევაში ბატონო sakartvelo, არ მიხვედრასთან გვქონდეს საქმე) გასაკიცხი და დასატუქსია. :angry:

Отредактировано ilia (2008-08-01 03:51:37)

0

227

sakartvelo написал(а):

Ваи скан тсода, гвало геборио? шуро ваихуно свиндис мутуниш? Скан скуаша си маргалур вадгагуренда, шхвас мус екабраленк тенас?

მარგალურ დუოგურუათ სკუალემს დო ჩქინ ნინაქ გენვითარასი, აუცილებელიე მარგალურნინამ სკოლეფ, უნივერსიტეტეფ, მარგალურ ნინაშ ოფიციალურობა. საინტერესო რე პატონ sakartvelo, სკან სკუალემს ქუჩქუნანო მარგალურ? ვაიუნს და მუჟამს გავენუნ, ქაჩქვენნანო? მუჭო ოკო შითვისან მარგალურ დო ჩქინ ნინაქ მუჭო ოკო გენვითარას, სკან ელაბორა ტვინს დღას ქუფიქრებუნო თენა?

0

228

sakartvelo написал(а):

საზოგადოებრივ აზრს ბიბლიის მეგრულად თარგმნის შესახებ მოჰყვა საპატრიარქოს დაუფარავი აგრესია,-როგორ შეიძლება ბიბლიის მეგრულად თარგმნა, აღშფოთებას არ მალავდა საპატრიარქო.

ეგ აგრესია საპატრიარქომ თავისთვის შეინახოს. მეგრულენოვან ბიბლიაზე საპატრიარქომ თუ მართლა აგრესია გამოხატა, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია თავის თავს ისე გამოაშკარავებს, როგორც მგელი ცხვრის ტყავში, მაგრამ მგონი რომ ქართული ეკლესია თავის სიმაღლეზე დადგება და შოვინისტურ, ანტიმეგრულ კამპანიას არ შეუდგება.

0

229

kolkhida написал(а):

на протяжении столетий военно-политическое противостояние между Турцией и Российской империей происходило на теретории населеными лазами и менгрелами.Разделение одного народа на сферы влияния привело к потере политического статуса и влияния Менгрело-Лазского царства.Всякая политическая активность лазов в турции и менгрелов в грузии жестоко подавлялась.Ликвидация княжества в 1867г.лишение менгрелии политического статуса привело к полной деградации общества менгрелы как этническая народность была уничтожена.В Советской грузии была разработана национальная идеология согласно которой регион менгрелия определяется как географический термин а не этнический тем самым менгрелия лишается права претендовать на историческое культурное и политическое наследие Колхидского в дальнейшем Лазика-Эгриского царства и в конце своей политической истории Одишского княжества.Даже менгрельские песни в грузии принято считать грузинским фольклером.Менгрельскому языку  чтобы лишить его истории было присвоено страное определение менгрельский принято считать независимым языком но его политический статус диалект грузинского.(менгрельский и лазский относятся к Чанской языковой группе а не к картвельской)тем самым менгрельский лишается правовой основы для создания условий сохранения и развития языка и самое главное нормы Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств не распространяются на диалекты.В грузии искуствено созданы условия для вытеснения менгрельского языка из общественной жизни менгрельский язык стал языком мертвого народа которому в ближайщем будущем грозит полное исчезновение.Политика принудительной ассимиляции менгрелов подавление всякого проявления менгрельской самобытности должно быть воспринято международной общественостью как преступление против человечности! kolkhidacentre@mail.ru  t.+995 99 467902 г.зугдиди

eta separatizm!!!

ia sechas je soobshu ob etam ...

xarasho shto sdes napisan tvoi tilifon

Отредактировано NVD (2008-10-23 23:30:39)

0

230

ilia

she uvico shen da shennairi uvicebis gasagonad kidev, samegrelo yoveltvis iyo saqartvelo da iqneba, aseve megrelebic iqnebian qartvelebi iseve rogorc gurulebi, imerlebi ,svanebi acharlebi da sxva, ai shen da shennairma damplebma droa daaxviot saqartvelodan...

samegrelo mxolod saqartveloshi ganvitardeba da iarsebebs

she rusebis monav, ici tu ara rom rusuli enis gavlenis gamo daikarga uamravi megruli sityva? da saertod idzireboda rusuli gavlenis gamo megruli kultura?

u ara mashin mitxari saidan megrulshi sityvebi : akoshka, krushka , stuli. stoli da kidev mravali sxva egeti?

chamomitvale aba she dzalad megrelo eg sityvebi supta megrulad

da mitargmne erti kupleti vepxistyaosnidan megrulad, an tu saertod ici rogoraa megrulad vepxistyaosani

0

231

Shto za kazli ,bliad ,sebia mengrelami nazivaiut SUKI VI FSBESHNIE ...TQVANI BOZ DIDEB BXOD !!!

0

232

ilia

Megrelebi oditganve qartulad vkitxulobt biblias da exla vinme FSB es nabozars ra moundeba magis chkuaze ver vivli me megreli anu qartveli , upirvelesi qartveli ...

0

233

kolkhida

სკააააააააააააანნნ დიდას ჩურს ქუგვორაი ჯიშიან მარგალურ ცხენიშ დიდ ოლე (ყლეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეე).  სკან მახალ დო მარდუალ დიდას უხოდ ირფელ ართო დო სი გიხოდ ღურელ დო თელი.  სოვრეშე მორთი სკან, გიხოდ მითინ სკვამ დო ნორმალური ქორუმს გვარს და არძო ართო!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0

234

THINK написал(а):

სკააააააააააააანნნ დიდას ჩურს ქუგვორაი ჯიშიან მარგალურ ცხენიშ დიდ ოლე (ყლეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეეე).  სკან მახალ დო მარდუალ დიდას უხოდ ირფელ ართო დო სი გიხოდ ღურელ დო თელი.  სოვრეშე მორთი სკან, გიხოდ მითინ სკვამ დო ნორმალური ქორუმს გვარს და არძო ართო!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ვერაფერი გავიგე მარა აშკარად დედის მუტელს აგინებ :D

0

235

yvelas dedas sheveci vinc megrelebs da samegrelos saqartvelos natsilad ar gvtvlis

ardzosh didas qemvochanee namut margaleps do samargalos aqortuos natsilad va tvlens

0

236

NVD

ვაგინებ აბა რას ვუზზამ მე მაგის დედის პირში შევასხი ვირივით ერთი ვედრო თესლი. ეგ ღორის გაზრდილი ვიღაც, ერთი მანახა ვინ არის, ჩემი იარაღის 16-ვე ტყვიას დავაჭედებდი შუბლში.

0

237

ojen vajnie facti... dachitaite...

etat sait iavna sozdan... ili kak minimumk xarasho ispolzuetsa FSB... skolka mi nastaiashie mengreli ni gavarili shto chuj eta delit Gruzin i mengrel... rana ili pozdna eta aberniotsa ploxa knam... patamushto glavnaia cel shto polemika nachilas a tupie katorie vamut tot ili inoi storanu vsegda naidutsa...

adin interesni fact... adin moi bivshi girlfirend maskvichka, katoraia bila dochkai adnoi krupnai FSBeshnika raskazival skolka u neio sasedei "gruzin", katorie rabotaiut na doljastniax v FSB... mnogie iz nix "mengreli" isho ranshe rabotavshie vpravitelstve Zviada Gamsakhurdia (naverna isho tagda pili predateliami)... tak shto sami sudite kto takimi forumami sainteresovan... ani sadnoi starani gavarioat xaroshae pra gruzio no vkance brasaiut "utku" kakoiu nibud temu... naprimer shto mengreli gruzini no izik doljen bit izuchatsa v shkolax i v universitetax i takdali...

tak shto nastaiashie gruzini, asobena mingreli danebit te forums dud do mikvojinat chkin kianas... tenebish dida ma vxodi... kartvelebo chven kvekanas mivxedot da nu iknebit brma iaragi sxvis xelshi... xolo im dedamotknulebs male mivxedavt... aba venacvale mtels sakartvelos da chems mshobliur saamako samegrelos... visac samegrelo da ertiani sakartvelo ar ukvars magis dedis mutelshi shevafsi...

0

238

ia megrelka, pa palavinu. 
samegrelo eta gruzia, u vashix  (imeiu v vidu te ,,visokoobrazovannix", katorie tak smelo i ,,kompetentno" o gruzinskoi isttorii i a megrelskoi xarakteristiki  pishut  i apisaiut ,,realnost"...) cel, razedinit zruzii i gruzinski nationalitet, net budusheee!  [/size[size=20]]Грузины МЫ, и пусть на веки запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем грузинский флаг!  [size=20]

samgrelo igive sakartveloa, ertian sakartvelos gaumarjos!!

P.S.samargalo sakortulo re, do margali - kortu :)))))

0

239

nas samix nazivaiut mengrelami vezde,v tbilisi nas nenavidiat,no mi pochemu to uporno dokazivaem shto mi gruzini,u nas est svoi iazik na kotorom mi rosli,i nashi materi peli nam eti pesni v mladenchestve,nelzia zabivat svoi korni,da nas shas malo,no skoro nas budet mnogo i dobmiesia svoevo.ia ne govoriu shto nujna kakaia to voina ili esho kakoe nibud nasilie,postepenno vsie eto proizoidiet.a te kotorie uveriaiut nas shto mi s gruzinami odno i toje dumaiut shto oni prodvinutie i mnogo znaiut,tak vot progresivnie vi moi,esli vi svoevo ne liubite to i chujovo ne poliubite.tak shto mi mengreli eto tochno,da gekofat metichroba,nu tu arasodes ar gagigiat es megreliao,chven ertmanets unda mivxedot.

0

240

что за бред!!!! этот сайт надо прикрыт ото такие тупые как Илия сводят народ сума!

0

241

veranairi asimilacia ver moxdeba,radgan megreli qartvelia... qartveli qartvelshi ki ar aireva.

0

242

Весьма и весьма любопытная дискуссия, надо сказать, разгорелась между потомками древней Колхиды.Видимо этническое самосознание или самоощущение, как это будет угодно, притуплено настолько, что есть необходимость доказывать друг другу то, кто же мы есть на самом деле - грузины или мегрелы?!Интересно, приходит ли в голову, скажем, белоруссам чесать затылки и раздумывать, какова их этническая принадлежность?Не думаю.
   Друзья мои, читайте побольше специальной исторической литературы, старайтесь избегать фальсификаций, этого добра в советский период было огромное множество, и многое станет для вас ясным и понятным.Что касается сохранения мегрельского языка и мегрельской культуры, самобытности, то это произойдёт, на мой взгляд, лишь в том случае, если к этому будут иметься благоприятные экономические предпосылки.Обусловлены они должны быть целым рядом других объективных предпосылок, о которых в настоящее время и говорить-то смешно.Увы!Остаётся уповать на Всевышнего, и ещё, наверное, следует раз и навсегда прояснить для себя свою собственную этническую принадлежность.В заключение хочу вспомнить один любопытный факт: лет двадцать, а то и более тому назад был я в Мегрелии по службе и надо было мне опросить одного пожилого мегрела по фамилии Джикиа; так вот, начал я говорить с ним по-грузински (по правилам бюрократии протокол мог быть составлен только на официальном гос.языке), а старик этот смотрит на меня, улыбается как-то непонятно и молчит.Я недоумеваю, в чём же дело?.. А мне объясняют: он по-грузински не понимает, только по-мегрельски... Вот и думайте, кто он был? Грузин?

0

243

IOSKAMAN написал(а):

she uvico shen da shennairi uvicebis gasagonad kidev, samegrelo yoveltvis iyo saqartvelo da iqneba, aseve megrelebic iqnebian qartvelebi iseve rogorc gurulebi, imerlebi ,svanebi acharlebi da sxva, ai shen da shennairma damplebma droa daaxviot saqartvelodan...

მე ვფიქრობ, რომ შენ IOSKAMAN და შენნაირ დამპლებს, უვიცებს, გონება გადაგვარებულებს და ანტიმეგრელებს ერთი კაი გენოციდი გჭირდებათ. მერე ჰუმანიტარულ დახმარებას მოგცემენ. სახლებს აგიშენებენ, წინ ტვალეტსაც დაგიდგამენ და მერე ამტკიცეთ მეგრელი ისეთივეაო, როგორიც გურული და ფერეიდნელიო.

0

244

IOSKAMAN написал(а):

she rusebis monav, ici tu ara rom rusuli enis gavlenis gamo daikarga uamravi megruli sityva? da saertod idzireboda rusuli gavlenis gamo megruli kultura?

ეგ არ ვიცი ასიმილატორების ერთგულო მონავ, მაგრამ ქართული ენის გავლენის შედეგად, რომ მეგრული ენა და კულტურა საშინელ გავლენას რომ განიცდის ეს ფაქტია. ჯობია ამაზე გაამახვილო ყურადღება. აუცილებლად საჭიროა მეგრულენოვანი სკოლები და უნივერსიტეტები.

Отредактировано ilia (2009-01-16 19:02:57)

0

245

IOSKAMAN написал(а):

u ara mashin mitxari saidan megrulshi sityvebi : akoshka, krushka , stuli. stoli da kidev mravali sxva egeti?

ჯერ მითხარი საიდან მოვიდა ქართულში___ფანჯარა, ქალი, ჭეშმარიტი, ეკლესია  და სხვა სიტყვები

0

246

IOSKAMAN написал(а):

chamomitvale aba she dzalad megrelo eg sityvebi supta megrulad
            da mitargmne erti kupleti vepxistyaosnidan megrulad, an tu saertod ici rogoraa megrulad vepxistyaosani

საინტერესოა მოღალატეები ინტერესდებიან იმით თუ მე რამდენად სრულად ვფლობ მეგრულ ენას?  ვერ ხვდებით თქვე საცოდავებო, რომ ასიმილაციის და ქართიზაციის მორევში იძირებით. თქვენ რა უნდა მითხრათ და რა უნდა მასწავლოთ. მშობლიურ მეგრულ ენაზე საუბარი გრცხვენიათ თქვე სულით დაკნინებულებო და გადაგვარებულებო. დაუშვათ და სიტყვაზე არ ვარ მეგრელი და არც ვიცი მეგრული. უფრო არ უნდა გიხაროდეთ და არ უნდა ამაყობდეთ თქვე უჯიშო გადაგვარებულებო და ასიმილატორების ნების გამომხატველებო, სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი რომ გამოხატავს თქვენს ინტერესებს და ასე გააფთრებით რომ იცავს ძველ მეგრულ ენას.

0

247

Murzakan Dadiani написал(а):

Megrelebi oditganve qartulad vkitxulobt biblias da exla vinme FSB es nabozars ra moundeba magis chkuaze ver vivli me megreli anu qartveli , upirvelesi qartveli ...

საინტერესოა, ნეტა როგორი მეგრელი ხარ. მეგრულენოვანი თუ ქართულენოვანი? თუ მეგრული არ არის შენი მშობლიური ენა აბა რისი მეგრელი ხარ. არ ფიქრობ რომ ესე არ იარსებებ. ქართიზაცია ახლა ამ პრიოდში ყველაზე ძლიერად უტევს მეგრულ ენას.

0

248

тина написал(а):

что за бред!!!! этот сайт надо прикрыт ото такие тупые как Илия сводят народ сума!

я удивлион. если ви антимегрели, вабше пачему пишите сдес? пишите своих лубимих саитах и других в форумах. ни нада виражат тупие фашистские мисли :dontknow:

Отредактировано ilia (2009-01-16 19:24:18)

0

249

Ville написал(а):

veranairi asimilacia ver moxdeba,radgan megreli qartvelia... qartveli qartvelshi ki ar aireva.

ნუ, ეტყობა გსიამოვნებს სირაქლემის პოზაში დგომა

0

250

гиорги написал(а):

Что касается сохранения мегрельского языка и мегрельской культуры, самобытности, то это произойдёт, на мой взгляд, лишь в том случае, если к этому будут иметься благоприятные экономические предпосылки.

а вабшем ни будит лучше, если об етом ми начниом думат, кагда инопланетяне вазмут аргентину и кагда чукотка станет свабодную мусулмансую страну  :canthearyou: ми очен харашо знаем, что  экономическая благоприятныя адна тема и проблема и праашрения мегрельского языка и мегрельской культуры, самобытности другая. тебе надо стид гиорги, ти гавариш об сахранении(но вриятли ти етово хочеш) а ни праашрении. ета наш стид гиорги, но ни думаю что ти об етом дагадиваеш.

Отредактировано ilia (2009-01-16 19:47:06)

0


Вы здесь » -САМАРГАЛО- » Мы...Мегрелы » принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!