-САМАРГАЛО-

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » -САМАРГАЛО- » Мы...Мегрелы » принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!


принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!

Сообщений 101 страница 150 из 305

101

ilia написал(а):
ilia написал(а):

ociganebelo var vamiguna saqme djimaia!   2 martis 898209278

0

102

გუმორძგუა არძოს!
თქვა ღოლით, ყმაწვილებო, რამ შეგაძულად ასე ჩქინ სკვამ, საყვარელი საერთო ქვეყანა? რამ შეგაძულათ ასე ქორთუები? 
წერითაც კი რუსულად და ლათინურად წერთ დო არა ქართულ-მარგალურად! გაიხარებენ ჭიჭე-ჭიჭე რუსები! მე როგორ ვხედავ, არც მარგალური იცით, არც ქართული და არც რუსული. ასეთი ვაიჭარე "მარგალი პატრიოტეფე" ქორთუების ჯინაზე აფხაზებად ჩაეწერენ დო მერე თავისი მარგალი ძმების სისხლი დალიეს 90-იანებში!
თუ მართლა მოგზავნილი "მარგალი აფხაზები" ვორეთ, მაშინ სალაპარაკოც არაფერია!
ყმაწვილებო, თქვენზე ნაკლები მარგალები იყვნენ გამსახურდიები, სიმონ ჯანაშია, არნოლდ ჩიქობავა და სხვა ათასობით დიდ, ჭკვერეფ, მენცარეფ მარგალეფ, ჩვენი ქვეყნის დიდ პატრიოტეფე დო დუმაგურაფალეფ? 
რომელი მარგალურ უნივერსიტეტი? ასევე გამოსძალეს აფხაზებმა ხელისუფლებას "აფხაზური უნივერსიტეტი" და მერე რუსულად კიხულობდნენ ლექციებს, ეს გინდათ?

0

103

მართლა, ნახეთ ეს ქორთულ-მარგალური ფურმი. აქ არიან ნამდვილი პატრიოტები, სწავლობენ მეგრულს, მსჯელობენ, დაობენ, მაგრამ მაინც პატრიოტები არიან და არა გა-აფსუ-ებული მარგალეფ. ნეხეთ, ყმაწვილებო, არ ინანებთ.

http://forum.rustavi2.com/index.php?sho … amp;st=240

Отредактировано Merab (2008-02-27 20:53:32)

0

104

,,აფსუ_ს''მუ ჯგირო ნოჩქვე მერაბის მარგალურ. შენს ენაზე არც კი აზროვნებ. არც გინდა იაზროვნო (შენს ციტატაში 99% ქართულად გიწერია და მეგრულისთვის რაღაც 1% პროცენტი დაგითმია და შენ პატრიოტობაზე ვის რას ასწავლი). ვიცით შენნაირი ვითომმარგალები, კარგად ვიცი, რა მასალისგან ხარ დამზადებული. ან ეს რუსთავი2 ის საიტი რისთვის დადე. იქ  მეგრულად წერია თუ რა?

Отредактировано ilia (2008-02-27 23:58:09)

0

105

ilia написал(а):

такие идиоты как мераба губят самих грузин..они же не понимают чем гразит им попитка ассимиляции мегрелов...им не удастся нас агрузинить никагда..лучше смерть

0

106

ета некченная нация пасечников под названием грузини  скора изчезнет но мегрели будут навсегда ..были есть и будут жить

0

107

მერაბ მუ გოკო!
http://www.abkhaziya.org/forum/messages … st&p=8

0

108

http://www.youtube.com/watch?v=TFa8x8MN … re=related

0

109

http://www.youtube.com/watch?v=YgfZaXv1 … re=related

0

110

http://www.youtube.com/watch?v=WvYVdlDX … re=related

0

111

ასოციაცია განათლების ცენტრი "კოლხიდა"-ს
მიმართვა მსოფლიო საზოგადოებისადმი

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოში სამეგრელოს რეგიონი წარმოდგენილია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის სტატუსით, სამეგრელოს რეგიონი დასახლებულია ხალხით, რომელთა სასაუბრო რეგიონალურ ენას წარმოადგენს მეგრული.
ქართულ სახელმწიფოში იგნორირებულია რეგიონალურ მეგრულ ენაზე მოსაუბრე მოსახლეობის ინტერესები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მეგრულ ენას არ გააჩნია ენის სტატუსი. შესაბამისად, ენის შენარჩუნება-განვითარებისათვის და ამ ენის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გამოყენებისათვის არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა.
საქართველოს კონსტიტუცია, კანონმდებლობა არ ცნობს მეგრულ ენას და იგი განდევნილია საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან.
მაგალითად, საზოგადოებრივ აზრს, ბიბლიიის მეგრულად თარგმნის შესახებ, მოჰყვა საპატრიარქოს დაუფარავი აგრესია, როგორ შეიძლება ბიბლიიის მეგრულად თარგმნა, აღშფოთებას არ მალავდა საპატრიარქო. სამეგრელოში კი პირიქით, ხალხი გაკვირვებული იყო, რატომ არ შეიძლება ბიბლიის მეგრულად თარგმნა, როცა ბიბლია ნათარგმნია მსოფლიოს სხვა და სხვა ენებზე. ერთ-ერთ გავლენიან პოლიტიკურ რადიო "იმედი"-ს ეთერში იმართებოდა პოლიტიკური თოქ-შოუები, სადაც დაგმობილი იყო არა მარტო ბიბლიის მეგრულად თარგმნის მცდელობა, არამედ თვით მეგრულის ენად აღიარება, რომ არ გავრცელებულიყო მეგრულ ენაზე ევროპის ქარტიის რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ ის აუცილებელი ნორმები, როგორიცაა განათლება, კულტურა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და სხვა.
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რეგიონალური ენის გამოყენების წახალისების გარეშე შეუძლებელია ენის შენარჩუნება-განვითარება.
სამეგრელოს რეგიონს აქვს თავისი ისტორიული წარსული, იგი წარმოადგენს კოლხიდის სამეფოს (ძვ. წ. XII ს) ანუ ოქოს საწმისის კულტურის ქვეყნის პოლიტიკურ და ისტორიულ მემკვიდრეს. აქვს გეოგრაფიული საზღვრები, მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე უძველესი და ლექსიკური მარაგით ყველაზე უმდიდრესი სალაპარაკო მეგრული ენა (9 მილიონზე მეტი).
სამეგრელოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური სტატუსი იძულებით იქნა გაუქმებული 1867 წელს რუსეთის იმპერიის ოკუპაციის შედეგად.
მიუხედავად ადგილობრივი და ფედერალური ხელისუფლებისადმი არაერთგზის მიმართვისა, ზემოთ აღნიშნული პრობლემები იგნორირებულია მათ მიერ. პირიქით, ჩვენს მიმართ ხორციელდება ირიბი მუქარები.
შექმნილმა ვითარებამ გვაიძულა მიგვემართა მსოფლიო საზოგადოებისადმი.
გთხოვთ, დაინტერესდეთ მეგრული ეთნოსის ტრაგედიით და დაგვეხმაროთ მეგრული ენის შენარჩუნება-განვითარების საქმეში.

0

112

kolkhida написал(а):

chkin dus chki oko mevexvarat....
когда мы встретимся друг...надо встретится!

0

113

kolkhida написал(а):

Kolkhida kugmogepape miure reki !!!!! o.O 
kolkhida

пол: 
ранг: Активный
сообщений: 74
   

    RE: принудительная ассимиляция менгрелов в Грузии!
создано [02.03.2008 21:54:19]
http://www.youtube.com/watch?v=TFa8x8MN … re=related

kolkhida написал(а):

0

114

haagis rekomendaciebi ganaTlebaze erovnuli umciresobebis uflebebze

saerTaSoriso dokumentebis arsi: 1) erovnul umciresobebs aqvT ufleba SeinarCunon TviTmyofadoba, rac SsaZebelia saswavlo procesis Sedegad mxolod Sesabamisi ganaTlebis miRebiT mSobliur enaze, magram amave dros , am pirebs ekisrebaT pasuxismgebloba integrirebul iqnen farTo erovnul sazogadoebaSi saxelmwifo  enis sakmarisi codnis gziT
2) saerTaSoriso dokumentebis Tanaxmad, saxelmwifo unda emxrobodes Tanasworobis ZiriTad principebs da diskriminaciis dauSveblobas.
3)mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli is, rom Sesabamisi saerTaSoriso valdebulebebi warmoadgens Tavis mxriv minimalur saerTaSoriso standartebs. a valdebulebebis Sezrudva ewinaaRmdegeba mis miznebsa da suliskveTebas.

zomebi da resursebi

4) saxelmwifom unda awarmoos aqtiuri politika ganaTlebis sferoSi erovnuli umciresobebis mimarT. iq, sadac es aucilebelia, saxelmwifom unda ganaxorcielos specialuri RonisZiebebi ganaTlebis sferoSi erovnuli  umciresobebis enis uflebebis dasacavad da maqsimalurad gamoiyenos maTSi arsebuli resursi rogorc damoukideblad, ise saerTaSoriso daxmarebisa da TanamSromlobis gziT, gansakuTrebiT ekonomikuri da teqnikuri TvalsazrisiT.

decentralizacia da monawileoba

5) saxelmwifom unda Seqmnas saTanado pirobebi imisaTvis, rom organizaciebs, romlebic Sesabamis erovnul umciresobebs warmoadgenen, hqondeT SesaZlebloba aqtiuri monawileoba miiRon im programebis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi, romlebic exeba erovnuli umciresobebisa da ganaTlebis sakiTxs
6) saxelmwifom unda mianiWos umciresobebisaTvis ganaTlebis sakiTxebSi Sesabamisi rwmunebani regional da adgilobriv organoebs, riTac amavdroulad xels uwyobs erovnuli umciresobebis monawileobas politikis formirebaSi regionalur da adgilobriv doneze.
7) saxelmwifom unda gaataros RonisZiebebi, raTa umciresobebi CarTulni iyvnen ganaTlebis sferosa da adgilobriv doneze ganaTlebis arCevaSi, maT Soris umciresobebisTvis enobrivi swavlis sakiTxSi.

     
erovnuli umciresobebisTvis ganaTleba dawyebiT da saSualo safexurze

8)swavlebis pirvel wlebs didi mniSvneloba aqvs bavSvis ganviTarebaSi. TanaTlebis sferoSi Catarebuli kvlevebidan gamomdinare, skolamdeli swavla unda xdebodes bavSvis mSobliur enaze.
sadac es SesaZlebelia saxelmwifom unda Seuqmnas  mSoblebs am sesaZleblobis gamoyenebis saSualeba.
9) kvlevebis Tanaxmad, dawyebiT skolebSi saswavlo procesi unda Catardes  umcireresobis mSobliur enaze. umciresobis ena unda iswavlebodes rogorc mudmivi saswavlo sagani. rac Seexeba oficialur saxelmwifo enas, isic paralelurad unda iswavlebodes rogorc mudmivi saswavlo sagani, magram sasurvelia orenovani maswavleblebis mier, romlebmac kargad ician an esmiT moswavlis kulturuli da enobrivi baza. am safexuris dasasrulisTvis ramdenime praqtikuli an Teoriuli sagani unda iswavlebodes saxelmwifo enaze. sadac es SesaZlebelia, saxelmwifom  Seuqmnas erovnul umciresobaTa bavSvebis mSoblebs am SesaZleblobis gamoyenebis sasualeba
10)saSualo skolaSi saswavlo programis mnisvnelovani nawili unda iswavlebodes erovnuli umciresobis enaze. umciresobis ena rogorc saswavlo sagani iswavlebodes
mudmiv safuZvelze , saxelmwifo enac, rogorc mudmivi saswavlo sagani sasurvelia iswavlebodes orenovani maswavleblebis mier, romelTvisac kargad gasagebi iqneba moswavlis kulturuli da enobrivi baza. am periodis ganmavlobaSi sagnebis ricxvi, romelTa swavlac warimarTeba saxelmwifo enaze, TandaTan unda gaizardos. kvlevebis Tanaxmad, rac ufro etapobrivad moxdeba am procesis  uzrunvelyofa, miT ufro ukeTesia moswavlisaTvis.
11) dawyebiT da saSualo ganaTlebis erovnuli umciresobebis enaze miRebis uzrunvelsayofad mniSvelovnad damokidebulia moswavleTa kontigentze, romlebic momzadebuli iqnebian yvela im saganSi, romelic msobliur enaze unda iswavlon. amavdroulad raTa uzrunvelyofil iqnas umciresobebis mier mSobliur enaze ganaTlebis miReba, saxelmwifo valdebulia Seqmnas Sesabamisi pirobebi rogorc maswavlebelTa mosamzadeblad, aseve aseTi momzadebis xelSewyobisaTvis.

0

115

Министерство Иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия, приветствуя объявление Косовским Краем Государственной независимости, и не подвергает сомнению право народа Косова дистанцироваться от государства, терроризировавшего его.
В результате агрессивной политики Белграда, Косово потеряло тысячи граждан. В свете новых политических реалий и склонности мировых политических институтов к политике двойных стандартов, МИД ЧРИ имеет честь заявить о следующем:Народ ЧРИ  в течение последних 14 лет ведет вооруженную борьбу против самой агрессивной и милитаризованной державы в мире. Наш народ, методично и целенаправленно уничтожаемый всеми видами военизированных соединений России, находится на грани исчезновения. За эти 14 лет наш народ понес невосполнимые потери. Оккупационные силы России уничтожили 25% нашего народа, в том числе более 42 тысяч детей. Более 300 тысяч наших соотечественников вынуждены были покинуть свою историческую родину в поисках спасения и безопасности в чужих странах. Республика напичкана миллионами противопехотных мин, от которых каждый день погибают либо калечатся оставшиеся в ЧРИ жители. В республике эпидемии гепатита и туберкулеза; рождаются дети с патологическими отклонениями; пропадают люди, никогда не участвовавшие ни в каких политических и военных акциях; в республике процветает вымогательство, грабежи и поборы, устраиваемые командированными в ЧРИ российскими формированиями. Весь мир стал очевидцем неоправданной жестокости России по отношению к нашему народу. При этом весь наш народ зачислен в разряд «террористов».Продолжается преследование легитимного политического руководства ЧРИ. Мы стали очевидцами обстоятельств, когда Россия перенесла террор против чеченцев и их сторонников на территорию других суверенных стран, с применением взрывчатых веществ и оружия массового уничтожения . Мы напоминаем о факте террористической акции в отношении бывшего Президента ЧРИ Зелимхана Яндарбиева и отравление в центре Лондона Александра Литвиненко. Президент Аслан Масхадов был вероломно убит российскими спецслужбами, а его тело до сих пор не передано близким для захоронения по нашим народным традициям.Политическое руководство ЧРИ имело и имеет цель вести свою борьбу за свободу и независимость, уважая правила ведения войны. Мы стремились и стремимся к достойному миру и никогда не дистанцировались от любой возможности к диалогу. Наш народ, отданный всем миром на откуп Кремлевской политике насилия и устрашения, по сей день не теряет надежду на достойную жизнь и международную защиту. Мы однозначно дистанцировались от любых  экстремистских взглядов, так же, как и от каких-либо радикальных объединений и организаций. Мы видим в перспективе свою страну свободной и процветающей, с уважением относящейся к фундаментальным завоеваниям цивилизации.Министерство Иностранных дел ЧРИ напоминает всем заинтересованным сторонам, что противостояние нашего народа российской колонизации имеет необратимый характер. За этот период, помня исторические факты террора со стороны России, неоднократной насильственной депортации нашего народа, попыток уничтожения нашей культуры, традиций, обычаев и национальной идентичности путем насильственной ассимиляции, и последствий военной кампании последних лет, мы считаем аморальным и преступным допускать даже саму мысль о политической интеграции в Российскую Федерацию, поскольку универсальные права человека недопустимо приносить в жертву политической целесообразности.Министр Иностранных дел ЧРИУсман ФерзаулиCHECHENPRESS.

0

116

თქვენი პოსტის გამო საყვედურები მივიღე. ფორუმელების შენიშვნას ძირითადად ვიზიარებ, მაგრამ შვებულებაში ვიყავი და სამწუხაროდ თქვენი დისკუსიის მოდერაცია აიტომაც ვერ მოვახერხე. არ Gეჩვენებათ, რომ მეგრული ენის სტატუსზე მსჯელობა ამ განყოფილებისთვის შეუფერებელი თემაა? მე მეჩვენება, რომ ასეა. რამდენიმე შეტყობინება წავშალე. მოდერატორის უფლებით ისევ ვისარგებლებ, ფორუმზეც არსებობს წესები.

http://www.gpb.ge/forum/index.php?showt … ntry350200

Отредактировано kolkhida (2008-03-11 10:52:05)

0

117

დიდი მადლობა რომ წაშალეთ ინფორმაცია სახელმწიფოში არსებული ბრობლემის შესახებ.ჩვენთვის ეს კიდევ ერთი დისკრიმინაციის ფაქტია.აბა თქვენ მეტი რა შეგიძლიათ.წაშალეთ ყველაფერი მეგრული.

0

118

Обращение
центра просвещения КОЛХИДА
к международной обществености
Грузинские шовинисты ,,приватизировали,, общественное телевидиние Грузии!видимо картвелы не считают менгрелов гражданами Грузии и считают что сохранения менгрельского языка в государстве не обязательно.на форумах общественного телевидения стирают наши сообщения.общественоое телевидение Грузии финансируется бюджетом Грузии однако интересы менгрелов не учитываются.на телевидение нет ни одной передачи на менгрельском языке не обсуждаются проблемы сохранения и развития менгрельского языка.
Руководство общественного телевидения Грузии проводит политику направленую на вытеснения из общественной жизни государства менгрельского языка.Дискриминация граждан по этническому признаку возведена в ранг государственной политики.
Просим международную общественость осудить факт дискриминации.
11.03.08
Менгрелия.Зугдиди.

0

119

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/xmf
ena margaluru vare.ena qorTuefis re margaluro ginoTargmnil

0

120

http://vkontakte.ru/board.php?act=topic&tid=2646360
просим всех принять участие в интернет проекте.
цель проекта защита прав лиц принадлежащих к национальным этническим религиозным и языковым меньшинствам

0

121

ართი ხატი,ართი ღორონთი,
ართი ოდიში,ართი ქართი,
გიერდგულე მე ბოლომდე,
შენ კი მაინც არ გიყვარდი.
ართი ვარდი განკოპწილი,
მუს მოხვარუ ართი ვარდი.
დარდი ვზიდე შენი წილი,
შენ კი მაინც არ გიყვარდი.
ჩქიმი ნინა,ჩქიმი ნანა
თირიში დო ჭვიმაში ღართი
მე მიყვარდა ეს ქვეყანა,
მას არასდროს არ ვუყვარდი.
/ვახტანგ ხარჩილავა/

0

122

გვიმარა

ოხვამურ ჯა რდი მარა
დეჩიჩიო, გვიმარა?
ვეგლენგარა ირიათო
თი თუთა დო თი მარა,
ოხვამურ ჯა რდი მარა,
დეჩიჩიო, გვიმარა?!

ჩელაია ნირსი ცაშე მირაµვალუ,
გოკურცხია, დიდა ინგირ გირაქვალუ,
გოლუაფირო, გოლუაფირო, ირო ფალუ,
კუჩხეფიშა წყურგილეფი ქუმოიდვალუ,
ოხვამურ ჯა რდი, მარა,
დეჩიჩიო, გვიმარა?!

შხურიშ ტყების გეჭარუდუ სქან ნინაშა,
მუჭო ოკო ონდღულესკო ფულანდი!
ითამ კუჩხი გეიდგუმუდკო ტინტილაშა,
ეკორჩვილი გილეში დო ქულანდი!

შხურიშ ტყების გეჭარუდუ სქანობურო,
ორქო ქვიშაშ კორობუაშ წესეფი,
გიკურცხინე, გიკურცხინე, გოლუაფირო,
სი მუნაფას გიწილოხუნს მესეფი!
ოხვამურ ჯა რდი, მარა
დეჩიჩიო, გვიმარა?!

ბირგულ მუშენ გიდირკუ,
კოლხურ ბირაშ მარჩქილეს?
ქარწყექ-ჰავაქ ქიდირქუ,
ფსუა გეკოვარჩხილე!

ქიგიშინი ხიოლი,
რე მუმულიშ µიონი,
მობაღუნა ქიონი,
უ§ისხირე, გვიმარა!

ნჭყოლირ გური მუჭო ვემკისქილადე,
ღურა თელათ მუჭო ვემკი§გილატე,
კოლხიდაშე ლანდი ქუდოსქილადე,
უ§ისხირე, გვიმარა!

ჩელაია ნირსი ცაშე მირაµვალუ,
გოკურცხია, დიდა ინგირ გირაქვალუ,
გოლუაფირო, გოლუაფირო, ირო ფალუ,
კუჩხეფიშა წყურგილეფი ქუმოიდვალუ.

ოხვამურ ჯა რდი, მარა
დეჩიჩიო, გვიმარა?
გიკურცხინე, გოლუაფირო,
ვარა გიმორჯგინანა!
ქიგიშინი თი მარა,
ქარცყექ მუსხის გიღვარა,
გემწოდორთი, გემწოჟვენგი,
გემწოსოფი, გვიმარა!

0

123

მარგალური

აიეტიში ნინა რექ,
გუბაზიში ნინა რექ,
ფარტაზიში ნინა რექ,
საღორონთო რჩქინა რექ…
ორთაში დორთაში თოისერც
დუდშე გინნაჯინა რექ.

საწმოხონო რინა რექ,
ქანას ჟიშე მინა რექ,
შოთაში უნჩაში ჯიმა რექ…
აიეტიში ნინა რექ
დო გუბაზიში ნინა რექ.

0

124

შურობუმუ

შურობუმუში მინდორეფც
შურიში შარეფი გაფ§ ნალჲ,
მიქ მერკვათ ფსუალეფი
მურიცხეფშა მაფურნალჲ.

სქან ოცქვაფურ ისტორიას
ხეჭკურელო მუკუ რექ,
გოღანერი კოლხიში სქუა
ამდღა ჭიჭე ძუკუ რექ.

ქოგურაფუქ აგაგას,
უჩხონჩხე დო უგურეს;
თელეფწკმა რგორი, მარა
ლეგენდეფშა მოწურეს.

სქან დინაფას თე ქიანას
შურო მითინ ვანარღენც,
ბორო რექ დო ეშმაკის
გიძახნა გამაღეთ.

დოღურიდა, მუ გიწუა,
მეტის ვადოიბანძღუანქ,
გოცქვენი გვალო ქ§დგარულ,
ეგებ მოირთას ლანძღუაქ.

0

125

ორთაში ზარალი

მუ გოჭირ მარგალი,
სი გუგულიშ მარქვალი,
დუდიშ მაღორებელი
მიწკმა რექ მართალი.

გამგონებ ზოთონც,
დღალეფი უსხებ მარტის,
მი მეჩანც მარდის,
შხვაშ ოგვაჯეს ნარდის.

ირფელც მუში ოჩი გეძ§,
ირფელი მუშის გაფულენც,
ბორჯიშ ელასირელ ხამ,
იმენდეფც ცაფულანც.

წყარეფ ვეგიხუნუანც
ხვამარდეფიშ ნაულას,
კოჩიშ თოლი ვაძირ§ნც
ღორონთიშ ნაფულას.

დოთ§ნც დო დოჭვენც§ნი,
ცა გოსარკ§ნც მუნაფილი
დო ბჟაცალო გამწოდირთ
შურ, µოროფათ ფუნაფილი.

კინე დირთუ აფუნი დო
გეითოფალუნც ხუმაფილი…
სი ღორონთიშ ნაჭყოლოფა
შხვაშა გაფ თხუაფილი.

მუ ოკოდ სქან მარქვალც
ტურტურუაში ოგვაჯეს,
ინეფქ შხვადო მირდეს§ დო
ფსუა შხვადო გოფაჩეს.

აკა, აშო მიკირთი დო
გონწყი გური, წყუნაფილი,
ცოდა იზმა მონკა ვარე
ჩილამურით რტუაფილი.

ნარღეფქ გურც დიხვილ§და
ნტერიში ჯინშენი იბირით
დო სი ხოლო ონირზ§დი
ათე რინას, კიდირით.

უკულ ოჭიშ ქურთინე დო
ვამიჩქ, მი მუს თქუანც§ნი,
მუშ მაქექა µოფე შარა
მასქური გიჯიკუანც§ნი.

0

126

ჰოი, ბირა, მაჭუალი!

ბორბონჯიათ ინგირი რე,
ცირაცალო ღვიანტკილი,
წყარპიც ცხენეფ მირულენა
ძუა-ფოფორ გინოსქვილი.

ფაფალასუ ჭყონეფი რე,
შქა §ღვაცალო მინორთელი,
მანგარინჯე ჯიჭონეფი
ბერეყო რე გინორთელი.

მორთი, სერი გუტახათუ
µათე ჭვია ქუჩუჩეფსუ,
ირფელ ოდაბადეში რდას
ღორონთიქუ მუთ მუჩესუ.

მორთი, სერი გუტახათუ,
ღალეფს თუთათ ხანტურელსუ,
მაფშალია თეშ იბირსუ
ითამ ბორჯის ვანდურ ბრელსუ.

მორთი, იხის ვენირ§ათუ
ფსუალეფიშ §ირუასუ,
ვუბირათუ გვალეფიში
ბჟათი ელასირუასუ.

მორთი, ქეწიბხუნუათუ
ჩონგურეფი გოჯოგილი,
ჰოი, ბირა, მაჭუალი,
ბაღუ რინა დოჩოქილ

0

127

ღორონთც ვემუდინუაფ

ათე ლერსეფც, მარგალურც,
ნამუთ გურც გაფუანდ,
ეშმაკი მივარანდ§, მარა
ღორონთი მოჭარაფუანდ.

ჩქინი ნინა, ამდღარ დღაშა,
სოთინ ვემიშინუაფ;
კოჩქ§ მიოდინუ, მარა
ღორონთც ვემუდინუაფ.

ცას§ ორდუ ჩუალირი,
ასე აშო აზარეს,
თოლეფც კინე გოუნჯანა,
მუჭოთ ქრისტექ ლაზარეს.

დიო, ცოდათ ნაგოლოფა,
შური ოკო დოჩხაპას,
უკული ქეშმოტყვინუანა
ახალი რინაში დოჭყაფას.

0

128

http://forums.ng.ru/arc/part/ng.ru,cis, … bse/1.html    საინტერესო თემა რე

0

129

Юра Гвинджилиа - kolkhida
где найду тебя в Зугдиди там тебя трахну.. пидор вонючий...
меня больше удивляет что на этой помойке есть люди из Абхазии.
кто сегодня о менгрельском сепаратизме думает, лично буду вылавливать нах, козлы и ублюдки..
вместо того чтобы дело делать против врага Грузии, какой то ублюдок Юра Гвинджилиа будет мозги ебать?
Про тебя щенок и твою организацию знаем все. Либо заткнешься сам, либо придется это сделать другим.

Ake
придурок несчастный... я тебе сделаю блядь восстания колхов. уродливое создание

ilia
სკან დო ჩქიმ ნინა ართ რე, სკან დო ჩქიმ მტერ ხოლო ართ რე, ჩკინ სამშობლო ხოლო ართ რე ო დო საქორთუო დჟოხო.
მითინს ვაკო საქორთუო და ოკო სამარგალო ხვალე, არძოშ უხოდ დიდაშ მუნდ

0

130

Я грузин (рачинец). По матери мегрел. Родился и живу в Тифлисе. Как вы думаете, уважаемые форумчане, почему восточные грузины и тбилисцы в частности так не любят мегрелов? Я сам, попав под влияние этого психоза, не люблю когда слышу в городе мегрельскую речь. Знаю что это глупо, но ничего не могу с собой поделать.

0

131

Даа! Прочитал здесь вояния некоторых "патриотов" мегрелии и стало грустно. Что ж это с нами происходит? Неужели то, что написано колхидои и ему подобными идет от сердца а не от лубянки??? Меня грызут смутные сомнения.
Ребята вы даже не мегрелы. Вы изврашенцы и мазохисты. Таких, ка вы надо...нет не убивать, это слишком банально и просто. Вас надо стерилизовать, что б такие моральные уроды больше не рождались на нашеи земле.
Ваи тква уджишоебиш цода нана!

0

132

Тarkus! А ты че стыдишся своеи "частичнои"меглельности?  Ты тоже болен братишка, но думаю это не смертельно, только надо чуток поработать над собои.
Запомни! Радуися, когда в Тифлисе услышиш мегрельскую речь, ибо она одна из основных наречии грузинского и во многом определяет сушествование грузинского государства. 
Уверен, тебе, как "коренному" тифлисцу армянскии слух не режит не так ли???
Так, что над глупостьями надо усердно работатьи главное учи мегрельскии.

0

133

isa da piradad kolkhidas miovmartav, getkoba noutbuki gaqvs da khshirad shedikar shens forumshi roca sapirfareshoshi shedikhar ara? 

NU LAPARAKOBT MTELI SAMEGRELOS SAKHELIT

da kdev ertma chkvianma rom datsera oqros sawmisze etsera spilendzis oqrod qcevis formuilao, istoriashi tu ver erkvevi babaia da saertod ar gagegeba qartuli oqros mopovebis khelovneba aseti sisuleleebi agar unda datsero.

ucodinrebis sakuradgebod

oqros satsmisi es iko ckhvris tkavi (nu im chedilasi ar ra tqma unda evropa ritac moitacwes es legendaa), da am ckhvris tkavis sashualebit dzvelad qartvelebi moipovebdnen oqros, rogor? rogor da amas tsignis tsakitkhva unda da ara kompebis tvaletshi shetreva.

eri sheni adresi momeci zugdidshi batono kolkhida shens organizaciashi unda gavtsevriande.

inmedia micani vinc var.

da morchit onanizms

megreli mkavs deda da vici iq rac khdeba. sheeshvit onanizms  babaya. megrelebi iseve arian qartvelebi rogorc svanebi, kaxelebi, qartlelebi, lazebi da ase shemdeg.

YA SHAS VSO PO RUSSKI PEREVEDU.

YA OBRASHAYUS PRIAMA K KOLKHIDE, BRATOK VIDNO SHTO U TEBYA NOUTBOK I TI KOGDA V TUALET ZAKHODISH I EGO BEROSH SSABOI

NE GOVORI AT VASE MENGRELII

I ESHO ODIN UMNI ZDES NAPISAL PRO "ZOLOTOE RUNO", ESLI NE ZNAESH NI ITORIYU I KULTURU GRUZII LUCHSHE NE PISHI NECHEGO
ZALATOE RUNO ETO SHKURA OVCA ( NU NE TOGO OVNYA KONESHNO CHI SPOMOSHU UKRALI EVROPU, ETO KRASIVAYA LEGENDA), ETIKH SHKU V STARINE,  ISPOLZOVALIS DLA DOBICHI ZOLOTO. A ZNAITE KAK? ESLI NE ZNAITE PROCHTITE KNIGI A NE NADA ONONUIZMOM ZANIMATSA.

KOLKHIDA NADEYUS TUI MENYA UZNAL. I DAI MNE TVOI ADRESS V ZUGDIDI, KHOCHU V TVOYU ORGANIZACIYU ZAITI.

PERESTANTE GOVORIT OT VSEI SAMEGRELO.
U MENYA MAT MENGRELKA I YA ZNAYU CHTO TAM PROISKHODIT.

OSTAVTE SVAI RUKI V POKOI

ZNAYU CHTO TI BUDESH ETO STIRAT, U TEBYA STOLKO MUJESTVO NETU SHTO TEBYA TAK PORUGALI NA ODNOM IZ FORUMOV I NE SMOG KAK NASTOYASHI MUJSHINA OTVETIT.
TI KROLIK BLIN

DA I ESHO MENGRELI TAKIEJE GRUZINI KAK I KAKHETINCI, ADJARCI, SVANI I TAK DALEE

I BLIN VSE TAK NAZIVEMIE "PATRIOTI MENGRELII" ZAPOMNITE

"SASAKHELO GURA UJGU, SAONJGORE SICOCKHLESA"
SDES SASAKHELO I SICOCKHLE KAK NA OBSHOGRUZINKIM I MENGRELSKIM ODINAKOVA PISHITSA I PROIZNOSITSA I NE MUCHAITE BOLSHE SVOIKH RUK V TVALETAKH

Отредактировано Giogio (2008-06-18 23:04:36)

0

134

zezva написал(а):

სკან დო ჩქიმ ნინა ართ რე, სკან დო ჩქიმ მტერ ხოლო ართ რე, ჩკინ სამშობლო ხოლო ართ რე ო დო საქორთუო დჟოხო.მითინს ვაკო საქორთუო და ოკო სამარგალო ხვალე, არძოშ უხოდ დიდაშ მუნდ

მისით მარგალურ ნინა ვაუორსი, ის მუს ღოლა? ვარკო ზეზვა ბრელიშ რაგად. სი მითინშა მუთუნიშ მაღოლამარ ვარექ. სკან განვითარებაშ დონეს სკან რაგად დო ჩიება ადასტურენს.

0

135

Tarkus написал(а):

Я грузин (рачинец). По матери мегрел. Родился и живу в Тифлисе. Как вы думаете, уважаемые форумчане, почему восточные грузины и тбилисцы в частности так не любят мегрелов? Я сам, попав под влияние этого психоза, не люблю когда слышу в городе мегрельскую речь. Знаю что это глупо, но ничего не могу с собой поделать.

karti ne lubiat vsex, ukatorix iest svoi iazik. esli bi ne bilibi asimilirovannie megreli kaka zezva i drugie, mi bili bi mnogie i silnee.

0

136

Маци написал(а):

Даа! Прочитал здесь вояния некоторых "патриотов" мегрелии и стало грустно. Что ж это с нами происходит? Неужели то, что написано колхидои и ему подобными идет от сердца а не от лубянки??? Меня грызут смутные сомнения. Ребята вы даже не мегрелы. Вы изврашенцы и мазохисты. Таких, ка вы надо...нет не убивать, это слишком банально и просто. Вас надо стерилизовать, что б такие моральные уроды больше не рождались на нашеи земле. Ваи тква уджишоебиш цода нана!

ვაი შენს პატრონს უბედურს, უჯიშოეფ სკან ხუჯშე მიკითხ. chto nashu narod sterilizovali v abxaziu, eta vina ludiax paxozhenno maci. a seichas eti ludi nas uchit uma. smeshno prosta.

Отредактировано ilia (2008-06-20 20:40:33)

0

137

Маци написал(а):

Тarkus! А ты че стыдишся своеи "частичнои"меглельности?  Ты тоже болен братишка, но думаю это не смертельно, только надо чуток поработать над собои.

esli slushat maci, vse bolnie, kromi evo. eta ochen smeshna.

0

138

Маци написал(а):

Уверен, тебе, как "коренному" тифлисцу армянскии слух не режит не так ли???

chto ti xochesh ot armianov, ili ix tozhe ni lubish?

0

139

Маци написал(а):

Так, что над глупостьями надо усердно работатьи главное учи мегрельскии.

a kak dolzhen uchit, esli netu mingreloiazichnaia shkola?

0

140

Giogio написал(а):

isa da piradad kolkhidas miovmartav, getkoba noutbuki gaqvs da khshirad shedikar shens forumshi roca sapirfareshoshi shedikhar ara?

შემთხვევით შენი სურათი ხომ არ უკავია, როცა საპირფარეშოში შედის? :jumping:

0

141

Giogio написал(а):

inmedia micani vinc var.

მაინც ვინა ხარ ასეთი კაცო, ვახ, ვახ. რუსთაველი მანიაკი ხომ არა ხარ? :nope:

0

142

ქარწყეთო, ფაშისტეფ მუჭო ვესვანჯუანა. დიდ მონდომება დო დიდი თვითშეგნება მოკონა ათე სიყალბე დო უბედურ ანტიმარგალიზმ დუამარცხათი. ამ უბედური სტატიის დამწერს ვერ გაუგია, რომ მეგრულად უნდა ვისაუბროთ    http://img248.imageshack.us/img248/6379/20051104143235megrulisamj5.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/6379/20051104143235megrulisamj5.24efd8c84c.jpg

Отредактировано ilia (2008-06-21 02:03:07)

0

143

"chto nashu narod sterilizovali v abxaziu, eta vina ludiax paxozhenno mac"
ilia! Си ваичку варо ми вилунду чкини халхис абхазетис???
Геминцки ака ми вилунду, вара гумочкорду.
Абхазебше холо комици ака жири ситква мус пикренки?

Моутменело велуки скани пасухис.

0

144

Маци написал(а):

ilia! Си ваичку варо ми вилунду чкини халхис абхазетис??? Геминцки ака ми вилунду, вара гумочкорду.

არძას გვალო ჯგირო მიჩქუნა მი ყ'ვილუნდუ, თენეფ რდეს აბხაზ სეპარატისტეფ, მუნეფიშ ჯიმა ოორუე კავკასიელეფ დო ქორთუ' მხედრიონელეფ. მარა ჩქინ ხალხიშ ინტელიგენციას შეულებუდ' ჭიჭე თანამშრომლობათ ეუცილებუდუკო ჩქინ კათაშ გენოციდი, მარა იქ მწვავე კონფრონტაციაშა მიდართუ აბხაზემწკუმა. ინწკუმა საბჭოთა კავშირ იშალუდუ' დო აფხაზეთ იშენ გეიშეშუ' საქორთუოშე, მარა ხომ შილებედუ ხალხ დოსკილადედკო თექი დო გენოციდ დო ჭყვიდუა ვაოფედკონ. თენა ჭკვერულ მოქმედება იიდუ'.

0

145

Маци написал(а):

Абхазебше холо комици ака жири ситква мус пикренки?

იშენ მუ გოინტერესუ' აბხაზეფშე?

0

146

ilia! Эна мус ичиебуки цие! Мхедрионелепи вилундеси чкини халхис абхазетисо??? Си соурени рек? Соуре моигуна теджгуа ткура???
Вара ичиебуки абхазеби ишени гишешесия Сакортуоше, геминцки "ишени" мус нишненс? 
Абхазебс арти шара угудеси Сакортуоше гишулаши- Дио чки око гобчквидеско!!! Мети шара ваарсебенду до варт арсебенс.
Мангари унди чкомес скани абхази "джималебк" чкин цкума. Ардзас мавиларепи до марчвалепиш сахели кумкмочарес, диди до чичес. ""Мхедрионелепи" ретия тква холо до гешасирес чкини халхи.
Арти мудгаренс гицинк, ми до муре абхазепи теш гурапа вадомичка таки. Ма твитони натесеепи пунс, мара тиджгуа натесеепиш дида бходи ма. Энепи халхи ваапена. Вардо те ахварепи гвердо маргалепиш нарджула рена.
Мара мутаре! Ворцкиебабуант атасобити чкини уданашауло халхиш зисхерс, гиночвили оджахебс, до обардети гинортели чкини хорци до зисхериш сасаплаоепс.
Си холо арти мудгарени моко гицуе. Данеби дуди те умоге сакмес. Си ортуки тес ваугу мутуннери перспектива. Тес уджгу гедирте скани халхиш гвердит, до Сакортуоши гаертианебашо голуе мутуни морге. Сохумс чхуби рду чкинцкума акопис динохеду Руставели, Кутаисели, Батумели, Горели, Телавели, Местиели....До холо брели адгилише чкини джималепи. Холо маина арто гиоринали, до эчви вамепаребу намда чкини хаслас кини ивапуна чкини джималепи. Чки арто гуаертианент самшоблос, до ауцилебело ма до чкимджгуа атасобит чкими халхи дибртути чкин-чкини одебша!!!!
Ертиан Сакартвелос гаумарджос!!!

0

147

Маци написал(а):

ilia! Эна мус ичиебуки цие! Мхедрионелепи вилундеси чкини халхис абхазетисо??? Си соурени рек? Соуре моигуна теджгуа ткура???

ასე გეგიო წიე მხედრიონელეფ მუს ორთუდეს ჩქინ ხალხისი, ვამიწყინა დო ყომურის ჯას ხომ ვამახექ?

Отредактировано ilia (2008-06-25 18:29:20)

0

148

Маци написал(а):

Вара ичиебуки абхазеби ишени гишешесия Сакортуоше, геминцки "ишени" мус нишненс?

საბჭოთა რესპუბლიკეფ იშალუდუ, ბუნებრივიე ავტონომიეფ ხოლო ითხინდეს დამოუკიდებლობას. საბჭოთა დროს ირთუდუ' სტატუსეფ ავტონომიურ რესპუბლიკა დო მოკავშირე რესპუბლიკა, მარა ენა ქარღადის ჭარუდუ' დო ავტონომიას დო მოკავშირეს ართნერ უფლებეფ ურუდუ'.

0

149

Маци написал(а):

Мангари унди чкомес скани абхази "джималебк" чкин цкума.

ათაშ გოკონო სი დირთინუე აფხაზეთი? გარანტიას გარძე სკანცალო მით აზროვნენსი, დღას ვადართინე აფხაზეთ. :glasses:

0

150

Маци написал(а):

Си холо арти мудгарени моко гицуе. Данеби дуди те умоге сакмес. Си ортуки тес ваугу мутуннери перспектива.

მუშე იჩიებუქ? სკანჯგუა მოღალატეეფ დო მიამიტეფ სოიშა არსებენან მაცი! საქორთუოს დღას ვადართინე მუშ ტერიტორია. :writing:

Отредактировано ilia (2008-06-25 18:46:41)

0


Вы здесь » -САМАРГАЛО- » Мы...Мегрелы » принудительная ассимиляция менгрелов в грузии!